Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Građevinsko zemljište, Zagreb (Gornja Dubrava), 6232 m2 OREHOVEČKI BRIJEG

Površina: 6.232,00 m2
Lokacija: Zagreb
Naselje: OREHOVEČKI BRIJEG
Ulica:
Cijena: 374.000 €
Broj soba/ureda:
Kat:
Ukupno katova:
Dizalo:
Centralno grijanje:
Etažno grijanje:
Balkon / terasa:
Garaža / parking:
Klima uređaj:
Internet priključak:
Telefonski priključak:
Namješteno:
Uredni papiri:
Opis:

Posredujemo kod prodaje 6232 m2 zemljišta od čega je cca 5.100 m2 građevinsko, u ul. OREHOVEČKI BRIJEG, ishođena i plaćena građevinska dozvola za 4 kuće svaka po 400 m2, istu je moguće izmijeniti po vlastitim željama, prvotno zamišljen projekt sa 7 zgrade u svakoj tri dvoetažna stana ( kuće u niz).

Lokacija odlična, parcela pravilnog oblika, orijentirana na jug i zapad .

Vlasništvo uredno 1/1, usklađen katastar i gruntovnica.

Cijena 60 EUR / m2.

Tel. za kontakt 091 78 32 764

Zaštita, uređenje i dogradnja zapadnoga, središnjeg i istočnog dijela podsljemenskog područja (2.2.) - prostori: Podsused, Dubravica, Perjavica, Gornje Vrapče, Donje Vrapče, Bijenik, Fraterščica, Vrhovec - Jelenovac, Šestine, Gračanska, Mirogoj - Remetska, Donje Prekrižje i Kraljevec, Mlinovi, Remete, Bukovac, Požarinje, Jazbina, Štefanovec, Miroševec, Orehovečki brijeg, Dankovec, Degidovec, Granešinski Novaki, Slanovec, Branovec, Oporovec i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:
- zaštita i uređenje vrijednosti predjela kao cjeline, osobito park-šuma, parkova i pejsažnih i zaštitnih zelenih površina;
- čuvanje graditeljskog naslijeđa;
- gradnja pretežito stambenih građevina manjih gabarita i pratećih građevina javne i društvene namjene;
- na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke;
- uređenje prostora prema UPU Centar - Šestine.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mješovite namjene:
- gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao dovršetak postojeće tipologije gradnje;
- najmanja površina građevne čestice je 600 m2;
- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;
- najveći GBP 400 m2 za samostojeće, a 300 m2 za poluugrađene građevine;
- najveći ki 0,6;
- najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice;
- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje;
- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži), druge namjene prema normativima;
- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno na strmom terenu garaža se može graditi na regulacijskoj liniji, uz uvjet da je najmanje jedna trećina širine parcele uz ulicu uređeni predvrt;
- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od regulacijske linije ulice najmanje 5,0 m, iznimno, može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina; - najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m;
- obvezno je uređenje predvrta zelenilom;
- rekonstrukcija građevina na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;
- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija na građevnim česticama manjim od 600 m2, uz uvjet da je koeficijent iskoristivosti do 0,6, najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje, udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m, ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina umjesto postojeće može biti kao postojeća, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u garaži); u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;
- iznimno, uz ulicu Karažnik i Lašćinsku ulicu gradnja novih građevina i rekonstrukcija najveće visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje; najveći ki je 1,2; najmanji ozelenjeni prirodni teren je 20% površine građevne čestice; udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m; najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;
- iznimno, u ulici II. Gajnički vidikovac, prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti ulice, te ukoliko je visinom usklađena s urbanim pravilom, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;
- iznimno, uz Novačku ulicu i ulicu Patačići prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje izvedene građevine ukoliko je visinom usklađena s urbanim pravilom, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; - iznimno, uz Kustošijansku ulicu, u drugom redu ulice moguće je priključenje čestice na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti. Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.
b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko - turističke namjene:
- gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene;
- najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;
- najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida - iznimno za poslovnu namjenu (K1) građevina može imati više podzemnih etaža ako se koriste samo za garaže;
- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice, parkovno uređen;
- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m;
- GBP i ki nisu propisani;
- u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;
- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju.

(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn