Real estate type
Price
Size
Location
Area

Vikendica: Gornja Bistra, 19 m2 (Prodaja)

Size: 19,00 m2
Location: Bistra
Area: Gornja Bistra
Street:
Price: 12.000 €
Room/office number:
Floor:
Floors altogether:
Elevator:
Central heating:
Floor heating:
Balcony / terrace:
Garage / parking:
Air conditioning:
Internet connection:
Telephone connection:
Furnished:
Legal papers:
Description:

Posredujemo kod prodaje parcele površine 969 m2 , oznaka zemljišta vinograd, na kojoj se nalazi drvena vinogradarska kuća površine 19 m2 s nadstrešicom, kuća nije legalizirana, struja - solarni paneli, voda bunar ispred parcele.

Po prostornom planu na istoj je moguće graditi objekt tlocrtno 60 m2 ( podrum, prizemlje i potkrovlje -nadozida max. 60 cm).

Tel. za kontakt 091 78 32 764

4.1.1. Klijeti i spremišta voća
Članak 24.
(1) U vinogradima i voćnjacima izvan građevinskih područja mogu se graditi klijeti ili spremišta voća ako vinograd ima najmanje 500 m2, a voćnjak najmanje 1000 m2 površine. Klijet ili spremište voća može se graditi kao prizemnica s podrumom tako da površina prizemlja iznosi najviše 60 m2. Natkrivene terase oko klijeti ili spremišta voća tlocrtne površine do 20 m2 ne ulaze u ovu površinu.

(2) Klijet ili spremište voća mora biti građeno u skladu s lokalnim običajima i to:
• klijet se može graditi na udaljenosti najmanje 1m od granice susjedne čestice;
• krovište se u pravilu izvodi kao dvostrešno, nagiba od 25 do 60 stupnjeva, a iznimno uz suglasnost upravnog odjela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove graditeljstva dopuštaju se i drugi krovni oblici koji su oblikovno i funkcionalno usklađeni sa prostorom;
• pokrov izvoditi od prirodnih materijala (slama, trska, drvene grede, pleter, glineni ili betonski crijep i drugo) ili od lima u obliku odnosno imitaciji crijepa
• omogućuje se postavljanje uređaja za korištenje sunčeve energije vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta
• dopuštena maksimalna visina nadozida iznosi 0,60 m
• pročelje građevine mora biti izvedeno u drvu, žbuci, opeci, kamenu ili staklu

© Offer Real Estate Ltd. All rights reserved. Izrada web stranica - Virtus dizajn