Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Građevinsko zemljište, Zagreb (Vrhovec), 300 m2

Površina: 300,00 m2
Lokacija: Zagreb
Naselje: Vrhovec
Ulica:
Cijena: 75.000 €
Broj soba/ureda:
Kat:
Ukupno katova:
Dizalo:
Centralno grijanje:
Etažno grijanje:
Balkon / terasa:
Garaža / parking:
Klima uređaj:
Internet priključak:
Telefonski priključak:
Namješteno:
Uredni papiri:
Opis:

Predmet prodaje je građevinsko zemljište koje se nalazi u uređenoj ulici s dvije strane omeđeno prometnicama .

Na parceli je bila kuća površine 62 m2 koja je srušena i maknuta s parcele, zemljište uredno i spremno za gradnju.

Na parceli se može graditi objekt cca 300 BRP-a.

Urbano pravilo 2.3.
Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mješovite namjene:
- gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao dovršetak postojeće tipologije gradnje;
- najmanja površina građevne čestice je 600 m2
- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;
- najveći GBP je 600 m2
za samostojeće, 450 m2
za poluugrađene građevine;
- najveći ki 1,0;
- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice;
- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje;

- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno, na strmom terenu garaža se može graditi na regulacijskoj liniji, uz uvjet da je najmanje jedna trećina širine parcele uz ulicu uređeni predvrt;

- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od regulacijske linije ulice najmanje 5,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija i na građevnim česticama manjim od 600 m2 uz uvjet da je najveći koeficijent iskoristivosti 1,0; najveći GBP poluugrađene građevine do 450 m2; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje; udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m; ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina umjesto postojeće može biti kao postojeća najmanje 1PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici u garaži; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća GBP, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn