Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Građevinsko zemljište, Zagreb (Markuševec), 810 m2

Površina: 810,00 m2
Lokacija: Zagreb
Naselje: Markuševečka Dubrava
Ulica: Jelekovići
Cijena: 81.000 €
Broj soba/ureda:
Kat:
Ukupno katova:
Dizalo:
Centralno grijanje:
Etažno grijanje:
Balkon / terasa:
Garaža / parking:
Klima uređaj:
Internet priključak:
Telefonski priključak:
Namješteno:
Uredni papiri:
Opis:

Posredujemo kod prodaje građevinskog zemljišta .
Prekrasnog položaja, četvrtastog oblika, blagi brijeg.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mješovite namjene:
- gradnja samostojećih građevina;
- najmanja površina građevne čestice je 800 m2;
- najveća izgrađenost građevne čestice je 20%;
- najveći GBP je 400 m2;
- najveći ki 0,5;
- najmanji prirodni teren je 60% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar prostora rezerviranog za proširenje postojeće ulice;
Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 6. riječi: "prostor rezerviran" zamijenjene su riječima: "prostora rezerviranog".
- najveća visina je dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;
- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice - veći dio u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži); druge namjene prema normativima ove odluke;
- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine; iznimno, na strmom terenu, garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;
Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:"u alineji 9. iza riječi: "građevine" zarez je zamijenjen točkom sa zarezom.
- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 5,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;".
Odredbom članka 42. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 3., podnaslovu a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineje od 6. do 10. su izmijenjene.
Odredbom članka 39. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16) u stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 10. iza riječi: "iznimno" brisan je zarez.
- najmanja udaljenost stambene građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m;
- obvezno je uređenje predvrta zelenilom;

(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn