Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Građevinsko zemljište, Zagreb (Dankovec), 1848 m2

Površina: 1.848,00 m2
Lokacija: Zagreb
Naselje: Dankovec
Ulica:
Cijena: 68.000 €
Broj soba/ureda:
Kat:
Ukupno katova:
Dizalo:
Centralno grijanje:
Etažno grijanje:
Balkon / terasa:
Garaža / parking:
Klima uređaj:
Internet priključak:
Telefonski priključak:
Namješteno:
Uredni papiri:
Opis:

Predmet prodaje je građevinsko zemljište dvije parcele ukupne površine 1848 m2.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mješovite namjene:
- gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao
dovršetak postojeće tipologije gradnje;
- najmanja površina građevne čestice je 600 m2;
- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;
- najveći GBP 400 m2 za samostojeće, a 300 m2 za poluugrađene građevine;
- najveći ki 0,6;
- najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice;
- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje;
- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u
glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži), druge namjene prema normativima;
- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno na strmom
terenu garaža se može graditi na regulacijskoj liniji, uz uvjet da je najmanje jedna
trećina širine parcele uz ulicu uređeni predvrt;
- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od regulacijske linije ulice najmanje
5,0 m, iznimno, može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem
postojećih građevina;
- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m;
- obvezno je uređenje predvrta zelenilom;

(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn